Informacje ogólne

Muzykologia UO … piękno pisane dźwiękiem

Muzykologia należy do unikatowych i prestiżowych kierunków studiów uniwersyteckich obejmujących swoim zakresem badań wszelkie zjawiska kultury muzycznej. Jako dyscyplina naukowa muzykologia zaistniała pod koniec XIX wieku, a na uniwersytetach polskich pojawiła się w początkach XX wieku (w 1911 r. w Krakowie, a w 1912 r. we Lwowie). Aktualnie Uniwersytet Opolski jest szóstą uczelnią w Polsce obok Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetów Poznańskiego, Wrocławskiego, Warszawskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która realizuje ten kierunek studiów. Jego uruchomienie na Uniwersytecie Opolskim w 2010 r. jest nawiązaniem do bogatych tradycji edukacji muzycznej w Polsce oraz na Śląsku, realizowanej przede wszystkim w środowisku wrocławskim.

Aktualnie program studiów obejmuje tylko I stopień, jednak najbliższe plany zakładają poszerzenie oferty edukacyjnej o studia II stopnia. Propozycja studiów uniwersyteckich w tej dziedzinie, pozwalająca połączyć pasję ze zdobywaniem wykształcenia muzykologicznego i muzycznego, skierowana jest do osób żywo zainteresowanych muzyką i pragnących związać swoją przyszłość zawodową z tą dziedziną nauki oraz z przestrzenią bogatej sztuki muzycznej. Studia te przygotowują zatem przyszłych muzykologów, którzy oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej, dającej możliwości pracy w obszarze wymagającym wykształcenia muzykologicznego, będą mogli także zaangażować się w typowo praktyczną działalność muzyczną jako nauczyciele w szkołach podstawowych, muzycy kościelni czy animatorzy życia muzycznego działający w różnych obszarach muzyki popularnej. Profil studiów ukształtowany został pod kątem sformułowanej wyżej specyfiki łączącej teorię z praktyką muzyczną. Obejmuje on zatem z jednej strony kształcenie w nurcie teoretycznym – typowo muzykologicznym, rozwijającym warsztat naukowo-badawczy (m.in. podstawy analizy muzycznej oraz teoria, estetyka i historia muzyki ze szczególnym uwzględnieniem twórczości religijnej, a także poznanie podstaw muzyki jazzowej i popularnej), z drugiej zaś strony otwiera możliwości doskonalenia umiejętności praktycznych, głównie w zakresie gry na organach (także akompaniamentu liturgicznego) i fortepianie, prowadzenia różnego rodzaju zespołów muzycznych (także specjalistycznych, jak np. schole gregoriańskie) oraz w dziedzinie aranżacji i instrumentacji czy edytorstwa muzycznego. Oprócz tego studia na opolskiej muzykologii dają możliwość rozwoju w przedmiotach ogólnomuzycznych (np. kształcenie słuchu, harmonia, kontrapunkt). W związku ze specjalnością nauczycielską w programie studiów znajdują się również przedmioty o charakterze pedagogiczno-metodycznym, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Konieczne dla profilu studiów dopełnienie stanowią przedmioty z zakresu wiedzy liturgicznej, filozoficznej i ogólnokulturowej (np. kulturotwórcza rola liturgii, historia filozofii, etyka, antropologia kultury).

Dokładne informacje dotyczące programu studiów oraz wymogów stawianych kandydatom można pozyskać w zakładkach „Studia” oraz „Informacje dla kandydatów”.