Kadra

KIEROWNIK KATEDRY MUZYKOLOGII UO

    Ks. dr hab., prof. UO Grzegorz Poźniak

kapłan diecezji opolskiej (ur. 1971 r.), absolwent teologii na Uniwersytecie Opolskim (1996), muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2000, specjalizacja w zakresie instrumentologii) oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2004). Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 r. W roku akademickim 2000/2001 spędził semestr w Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik w Ratyzbonie (Regensburg) oraz odbył stypendium naukowe w Londynie. W 2006 r. na Uniwersytecie Opolskim obronił doktorat (w zakresie nauk teologicznych) na podstawie pracy Problematyka scholi liturgicznej w świetle reformy Soboru Watykańskiego II. Studium teologiczno-muzykologiczne na przykładzie diecezji opolskiej. W czerwcu 2010 r. odbył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Popularna muzyka chrześcijańska w Polsce. Teologiczno-muzykologiczne spojrzenie. W 2013 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił doktorat (w zakresie nauk humanistycznych) na podstawie pracy Firma organmistrzowska «Berschdorf» z Nysy w świetle korespondencji z parafią pw. św. Bartłomieja w Gliwicach. Jest współtwórcą muzykologii w Uniwersytecie Opolskim. W 2002 r. zatrudniony został w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego WT UO – obecnie Katedra Muzykologii Instytutu Historii UO, a od 2015 r. pełni funkcję kierownika tejże Katedry na stanowisku profesora UO. Prowadzi chór Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, gdzie wykłada również jako profesor muzyki. Stał się pomysłodawcą przekształcenia Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej na Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej. Jest autorem projektu aktualnego funkcjonowania placówki (m.in. statut OPP) oraz od 2005 r. jej dyrektorem. Pełni funkcję referenta ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Opolu. W latach 2009-2016 realizował zadania rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie organów piszczałkowych. Do tej pory w diecezji opolskiej nadzorował remont blisko 200 organów. Należy do Związku Kompozytorów Polskich oraz Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie. W latach 2002‒2013 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza muzyków kościelnych. Przez dwie kadencje (2005‒2013) pełnił rolę zastępcy przewodniczącego SPMK, a w kolejnej (do 2017) był jego prezesem. Jest założycielem i do 2017 r. był również redaktorem naczelnym Rocznika SMPK „Musica Ecclesiastica”. Wielokrotnie reprezentował opolskie środowisko muzyki kościelnej z gościnnymi wykładami w zagranicznych ośrodkach muzykologicznych, m.in. w Ratyzbonie, Tokio, Seulu, Lucernie, Belgradzie. Od 2014 r. jest również gościnnym profesorem z zakresu organoznawstwa i historii budownictwa organowego w Uniwersytecie w Hawanie na Kubie. Organizuje również w Opolu naukowe sesje  organoznawcze Śląskie Organy. Od 2018 r. jest redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma naukowego Folia Organologica.

 

ADIUNKCI

  Ks. dr Franciszek Koenig

kapłan diecezji gliwickiej (ur. 1966 r.), absolwent teologii w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach (1991, magisterium na PAT w Krakowie; licencjat na ATK w Warszawie) oraz muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2004, specjalizacja w zakresie instrumentologii). W roku 2000 obronił doktorat z teologii biblijnej na Uniwersytecie Opolskim na podstawie pracy pt. Odnowa praktyki „lectio divina” po Soborze Watykańskim II napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Andrzeja Sebastiana Jasińskiego OFM. Owocem napisanej dysertacji oraz poszerzonych badań w tym zakresie stała się pozycja książkowa pt. Odnowa praktyki „lectio divina” wydana przez Wydawnictwo WT UO w Opolu (OBT 62) w roku 2003. W latach 2004–2014 pełnił funkcję referenta ds. muzyki kościelnej w Kurii Diecezjalnej w Gliwicach oraz był wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej i nauczycielem w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej II stopnia w Gliwicach. W roku akademickim 2010/2011 rozpoczął wykłady zlecone na WT UO w Opolu na kierunku – muzykologia. Od roku 2011 jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego na WT UO w Opolu. Zainteresowania naukowe obejmują budownictwo organowe na Śląsku oraz zagadnienia dotyczące muzyki kościelnej, a w szczególności prawodawstwa muzyczno-liturgicznego. W roku akademickim 2014/2015 przebywał na stypendium naukowym w Ratyzbonie (Regensburg, Niemcy). Owocem podejmowanych badań jest m.in. publikacja książka “Organy katedry gliwickiej” (Gliwice 2008). Oprócz tego jest autorem jednej pozycji zbiorowej, kilkudziesięciu artykułów naukowych, artykułów popularnonaukowych, kilka recenzji i opisów bibliograficznych.

 

  Dr Andrzej Prasał

 teolog, badacz kultury muzycznej na Dolnym Śląsku oraz muzyk kościelny (ur. 1976); absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (studia magisterskie z teologii oraz licencjackie z historii Kościoła) oraz Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu. Studia z zakresu historii Kościoła zostały uwieńczone doktoratem. Od 1998 r. pełni posługę organisty w kościele św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na dziejach muzyki kościelnej na terenie dawnego Hrabstwa Kłodzkiego oraz historii budownictwa organowego na Dolnym Śląsku. Uczestniczył w licznych sesjach i konferencjach naukowych poświęconym tym zagadnieniom. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Od 2018 r. jest adiunktem w Katedrze Muzykologii.

 

  Dr Mariusz Pucia

ur. 1975 r., absolwent PSM II st. w Opolu (1996, klasie klarnetu) oraz muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2001, specjalizacja w zakresie etnomuzykologii). Zatrudniony w Instytucie Muzykologii w charakterze nauczyciela akademickiego obronił doktorat w 2010 roku na podstawie rozprawy Tradycje muzyczne społeczności Śląska Opolskiego. Przekaz ludności osiadłej a napływowej, napisanej pod kierunkiem prof. Anny Czekanowskiej-Kuklińskiej. Począwszy od 1999 roku prowadzi samodzielne i we współpracy z ośrodkami badawczymi w Polsce oraz na świecie eksploracje terenowe społeczności rdzennych w kierunku tradycyjnego materiału muzycznego w regionach: Opolszczyzna, Podlasie, Lubelszczyzna, Huculszczyzna (Ukraina), Śląscy Teksańczycy (Stany Zjednoczone). Od roku 2012 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Opolskim. Jest między innymi współautorem publikacji: Wybór pieśni i nabożeństw na chwałę Bożą i pożytek ludzi pobożnych wybrany i do druku podany (Lublin 2009), w latach 2009–2011 współredaktorem kwartalnika Muzyka w Liturgii, współautorem wydań dźwiękowych archiwaliów AMFR w Lublinie, uhonorowanych między innymi wyróżnieniem w konkursie Folkowy fonogram roku 2009, także artykułów, głównie o tematyce etnomuzykologicznej. Bierze udział w projektach badawczych i popularyzatorskich, takich jak Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały. Podlasie, finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, wystawa Śląscy Teksańczycy wczoraj i dziś (WWW.slask-texas.org) i innych. Prowadzi regularną działalność koncertową jako muzyk-instrumentalista oraz w ramach kameralnego zespołu wokalnego, którego jest założycielem i dyrygentem.

 

ASYSTENCI

  Mgr Ewelina Szendzielorz

absolwentka kierunku Muzykologia – specjalność nauczycielska z edukacją artystyczną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów muzykologicznych II stopnia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawczo-naukowe koncentrują się głównie wokół zagadnień muzyczno-kościelnych i śląskoznawczych, o czym świadczą chociażby obronione prace dyplomowe, pt. Służebna rola chorału gregoriańskiego w odnowionej liturgii wg polskiej myśli muzykologiczno-teologicznej przełomu XX i XXI wieku oraz Oblicza kultury muzycznej katedry Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu po 1945 roku, a także kolejne artykuły i teksty naukowe oraz zaprezentowane podczas różnorodnych konferencji referaty.  Od 2018 r. jest pracownikiem Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu, podejmując szeroką działalność dydaktyczną i administracyjną. Jest również członkiem Pracowni Badań Naukowych DIMK oraz sekretarzem redakcji międzynarodowego czasopisma naukowego Folia Organologica. Od 2019 r. jest asystentem w Katedrze Muzykologii Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.

 

DALSZA CZĘŚĆ ZAKŁADKI W PRZEBUDOWIE DO 14 PAŹDZIERNIKA 2019

 

Ks. dr Joachim Waloszek (ur. 1953); kapłan diecezji opolskiej, dr nauk teologicznych w zakresie muzykologii. Studia z zakresu teologii odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie, z zakresu muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Papieskim Instytucie Muzyki Kościelnej w Rzymie. Pracę doktorską pt. Współczesna myśl teologiczna o muzyce obronił w 1992 r. Od 1984 r. jest wykładowcą muzyki kościelnej i wychowawcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie – Opolu. W latach 1994–2010 był rektorem seminarium, a od 2010 r. jest Wikariuszem Biskupim ds. Stałej Formacji Kapłanów w diecezji opolskiej. Od 1994 r. pracuje jako adiunkt i starszy wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Główne obszary badań: formacja kapłańska, teologia muzyki, chorał gregoriański. Jest redaktorem wielu pozycji śpiewnikowych i pomocy liturgicznych, spośród których najważniejsze to: Chorał Opolski; Droga do nieba – Weg zum Himmel; Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i śpiewnik; Chorał „Droga do nieba”.

 

Mgr Gabriela Czurlok; absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2009 r.) w zakresie teorii muzyki oraz gry na organach (klasa organów prof. Juliana Gembalskiego i ad. Witolda Zabornego, ). W 2013 roku ukończyła Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik w Ratyzbonie (Regensburg) w klasie organów prof. Stefana Baiera. W 2008 r. brała udział w programie LLP – Erasmus w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main (w klasie organów prof. Martina Lückera). Uczestniczyła w licznych kursach interpretacji muzyki organowej pracując m.in. pod kierunkiem Jeana-Luca Perrota, Christopha Grohmanna, Bernharda Haasa, Marka Toporowskiego oraz Guy Boveta. Brała udział w licznych festiwalach muzyki organowej w kraju i za granicą. Współpracując z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej wykonuje szereg koncertów w ramach uroczystości poświęcenia wyremontowanych organów na terenie diecezji opolskiej. Swoje zainteresowania z zakresu historii organów poszerza również prowadząc ewidencje zabytkowych organów w województwie opolskim na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2008 r. otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury. W jej dorobku znajdują się trzy nagrania płytowe Moja Muzyko… z serii Organy Śląska Opolskiego (vol. 2) prezentując organy z miejscowości Ligota Turawska, Przewóz oraz Otmuchów. Na zaproszenie prof. Stefana Baiera wzięła udział we wspólnym nagraniu płyty Musica ex moenibus z serii Organy Śląska Opolskiego (vol. 3). W 2011 r. ukazała się płyta otwierająca serię Musica Silesiae, gdzie nagrała partitę Rudolfa Halaczinskiego Wer nur den lieben Gott lässt walten – Partita für Orgel op. 24 (1985). Od 2006 r. prowadzi zajęcia w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO. Obecnie zatrudniona na stanowisku instruktora muzyki w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego na WT UO w Opolu przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą twórczości Rudolfa Halaczinskiego prowadzoną pod kierunkiem prof. Władysława Szymańskiego (AM w Katowicach). Obok pracy naukowej bardzo intensywnie poświęca się pracy dydaktycznej organizując liczne warsztaty, koncerty, audycje muzyczne oraz coroczne wycieczki organoznawcze dla uczniów i studentów

 

Prof. Stefan Baier; muzyk i nauczyciel akademicki, rektor Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik (HfKM) w Ratyzbonie w Niemczech (ur. 1967); jest absolwentem trzech kierunków studiów: muzyki kościelnej, organów oraz klawesynu. Swoją edukację realizował w Ratyzbonie, Monachium oraz Wiedniu. Jego profesorami byli Toni Glas, Wolfgang Zerer, Karl Friedrich Wagner, Michael Radulescu i Gordon Murray. Od 2003 r. jest wykładowcą i profesorem klasy organów w HfKM w Ratyzbonie, a od października 2011 r. jest rektorem tej uczelni. Jest także koncertującym organistą oraz profesorem gościnnym prowadzącym m.in. kursy muzyki dawnej. Koncertował w Niemczech oraz w różnych częściach Europy i świata, m.in. w Szwecji, Czechach, Słowacji, Polsce, Portugalii, ale także w Japonii oraz na Kubie. Od kilkunastu lat jest szczególnie związany współpracą z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Na swoim koncie ma także liczne nagrania płytowe. Był członkiem wielu jury w ramach międzynarodowych konkursów organowych.