Kadra

Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego
ks. dr hab., prof. UO Grzegorz Poźniak

SEKCJE

Sekcja dziejów religijnej kultury muzycznej
prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech

Sekcja etnomuzykologii i hymnologii
dr Mariusz Pucia

Sekcja organoznawstwa i muzyki liturgicznej
Ks. prof. UO dr hab. Grzegorz Poźniak
Ks. dr Franciszek Koenig

Sekcja wykonawstwa muzyki
prof. Stefan Baier
mgr Gabriela Czurlok
Ks. dr Joachim Waloszek

BIOGRAMY PRACOWNIKÓW KATEDRY

New Image6 (640x448)

Ks. dr hab., prof. UO Grzegorz Poźniak (ur. 1971 r.); kapłan diecezji opolskiej, absolwent teologii  na Uniwersytecie Opolskim (1996), muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2000, specjalizacja w zakresie instrumentologii) oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2004). Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 r. W roku akademickim 2000/2001 spędził semestr w Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik w Ratyzbonie (Regensburg) oraz odbył stypendium naukowe w Londynie. W 2006 r. na Uniwersytecie Opolskim obronił doktorat (w zakresie nauk teologicznych) na podstawie pracy Problematyka scholi liturgicznej w świetle reformy Soboru Watykańskiego II. Studium teologiczno-muzykologiczne na przykładzie diecezji opolskiej. W czerwcu 2010 r. odbył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Popularna muzyka chrześcijańska w Polsce. Teologiczno-muzykologiczne spojrzenie. W 2013 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił doktorat (w zakresie nauk humanistycznych) na podstawie pracy Firma organmistrzowska «Berschdorf» z Nysy w świetle korespondencji z parafią pw. św. Bartłomieja w Gliwicach. Od 2002 r. pracuje w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, jest referentem ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Opolu, do 2013 r. był duszpasterzem muzyków kościelnych diecezji opolskiej. Od 2006 r. jest dyrektorem Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jest rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie organów piszczałkowych. Od 2013 r. prezesem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Należy do Związku Kompozytorów Polskich oraz Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie. Zainteresowania badawcze: muzyka liturgiczna, prawodawstwo muzyczno-liturgiczne, organoznawstwo, historia budownictwa organowego na Śląsku, popularna muzyka religijna. Od 2014 r. jest gościnnym profesorem organoznawstwa w Gabinete de San Gerónimo de la Universidad de La Habana (Hawana, Kuba) w ramach I Editión del Diplomado en Patrimonio Musical Organístico. Jest redaktorem naczelnym Musica Ecclesiastica. Rocznika Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz dwóch płytowych serii wydawniczych Organy Śląska Opolskiego oraz Musica Silesiae. Jako chórmistrz chóru męskiego Wyższego Seminarium Duchownego nagrał trzy płyty CD oraz prowadził koncerty oratoryjne.

 

Remigiusz_Pospiech_foto

Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (ur. 1957 r.); absolwent Instytutu Muzykologii KUL (1977–1982), od 1985 r. prowadzi ożywioną działalność naukowo-dydaktyczną w Opolu; początkowo jako kierownik Studium Muzyki Kościelnej (do 2005), później (1989-1994) wykładowca Diecezjalnego Instytutu Teologiczno-Pastoralnego Filii KUL w Opolu. Z Uniwersytetem Opolskim związany jest od początku jego istnienia (początkowo jako adiunkt, od 2007 na stanowisku profesora nadzwyczajnego): w latach 1994–2015 – kierownik Katedry Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego, 2002–2008 – prodziekan Wydziału Teologicznego, 2005–2008 – senator UO, inicjator nowego kierunku studiów licencjackich: Muzykologia. Specjalność nauczycielska z edukacją artystyczną (od 2010), dziewięciokrotnie wyróżniony nagrodą Rektora UO. Od 2005 r. równocześnie pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry (od 2015 r. Instytutu) Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, od roku 2009 kierownik Zakładu Muzykologii Historycznej. W 1994 r. obronił doktorat (pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Karola Mrowca) w Instytucie Muzykologii KUL (druk: Bożonarodzeniowa muzyka na Jasnej Górze w XVIII i XIX wieku, Opole 2000), a w 2004 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (Muzyka wielogłosowa w celebracji eucharystycznej na Śląsku w XVII i XVIII wieku, Opole 2004). W badaniach naukowych koncentruje się na dziejach kultury muzycznej Śląska, muzyce polskiej XVII–XIX w. (ze szczególnym uwzględnieniem środowisk klasztornych, głównie Jasnej Góry) oraz problematyce muzyki liturgicznej po Soborze Watykańskim II. Jest autorem ponad 300 publikacji, w tym dwóch monografii, 20 prac zbiorowych oraz wydań źródłowych (dzieła Marcina Józefa Żebrowskiego i Józefa Elsnera), ponad 150 artykułów i recenzji naukowych, a także szeregu komentarzy naukowych do płyt CD oraz audycji radiowych poświęconych kulturze muzycznej. Wypromował 4 doktorów i 98 magistrów. Brał ponadto czynny udział w ponad 120 krajowych i 40 zagranicznych konferencjach naukowych (w większości z wygłoszonym referatem). Jest współzałożycielem i zastępcą redaktora naczelnego półrocznika „Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars”, a także założycielem i redaktorem serii naukowej Musica Claromontana – Studia i serii nutowych wydań źródłowych Muzyka Jasnogórska – Musica Claromontana oraz członkiem komitetów redakcyjnych ośmiu czasopism i serii naukowej „Monumenta Musicae in Polonia” wydawanej przez Instytut Sztuki PAN. Należy do grona współzałożycieli Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (2002–2005 wiceprezes), w latach 2002–2011 konsultor ds. muzyki kościelnej w Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, od roku 2003 przewodniczący Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów. Jest również członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, m.in. Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (2013–2015 wiceprzewodniczący Zarządu), Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft, Arbeitsgemeinschaft für Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie oraz Gesellschaft für Musikforschung. W 2015 r. został wybrany do Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk (zastępca Przewodniczącego). W roku 2007 otrzymał „Srebrną Piszczałkę” – nagrodę Prymasa Polski „za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce”.

 

Achim

Ks. dr Joachim Waloszek (ur. 1953); kapłan diecezji opolskiej, dr nauk teologicznych w zakresie muzykologii. Studia z zakresu teologii odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie, z zakresu muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Papieskim Instytucie Muzyki Kościelnej w Rzymie. Pracę doktorską pt. Współczesna myśl teologiczna o muzyce obronił w 1992 r. Od 1984 r. jest wykładowcą muzyki kościelnej i wychowawcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie – Opolu. W latach 1994–2010 był rektorem seminarium, a od 2010 r. jest Wikariuszem Biskupim ds. Stałej Formacji Kapłanów w diecezji opolskiej. Od 1994 r. pracuje jako adiunkt i starszy wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Główne obszary badań: formacja kapłańska, teologia muzyki, chorał gregoriański. Jest redaktorem wielu pozycji śpiewnikowych i pomocy liturgicznych, spośród których najważniejsze to: Chorał Opolski; Droga do nieba – Weg zum Himmel; Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i śpiewnik; Chorał „Droga do nieba”.

 

50czb

Mgr Gabriela Czurlok; absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2009 r.) w zakresie teorii muzyki oraz gry na organach (klasa organów prof. Juliana Gembalskiego i ad. Witolda Zabornego, ). W 2013 roku ukończyła Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik w Ratyzbonie (Regensburg) w klasie organów prof. Stefana Baiera. W 2008 r. brała udział w programie LLP – Erasmus w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main (w klasie organów prof. Martina Lückera). Uczestniczyła w licznych kursach interpretacji muzyki organowej pracując m.in. pod kierunkiem Jeana-Luca Perrota, Christopha Grohmanna, Bernharda Haasa, Marka Toporowskiego oraz Guy Boveta. Brała udział w licznych festiwalach muzyki organowej w kraju i za granicą. Współpracując z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej wykonuje szereg koncertów w ramach uroczystości poświęcenia wyremontowanych organów na terenie diecezji opolskiej. Swoje zainteresowania z zakresu historii organów poszerza również prowadząc ewidencje zabytkowych organów w województwie opolskim na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2008 r. otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury. W jej dorobku znajdują się trzy nagrania płytowe Moja Muzyko… z serii Organy Śląska Opolskiego (vol. 2) prezentując organy z miejscowości Ligota Turawska, Przewóz oraz Otmuchów. Na zaproszenie prof. Stefana Baiera wzięła udział we wspólnym nagraniu płyty Musica ex moenibus z serii Organy Śląska Opolskiego (vol. 3). W 2011 r. ukazała się płyta otwierająca serię Musica Silesiae, gdzie nagrała partitę Rudolfa Halaczinskiego Wer nur den lieben Gott lässt walten – Partita für Orgel op. 24 (1985). Od 2006 r. prowadzi zajęcia w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO. Obecnie zatrudniona na stanowisku instruktora muzyki w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego na WT UO w Opolu przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą twórczości Rudolfa Halaczinskiego prowadzoną pod kierunkiem prof. Władysława Szymańskiego (AM w Katowicach). Obok pracy naukowej bardzo intensywnie poświęca się pracy dydaktycznej organizując liczne warsztaty, koncerty, audycje muzyczne oraz coroczne wycieczki organoznawcze dla uczniów i studentów.

 

zmniejszony

Dr Mariusz Pucia (ur. 1975 r.); absolwent PSM II st. w Opolu (1996, klasie klarnetu) oraz muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2001, specjalizacja w zakresie etnomuzykologii). Zatrudniony w Instytucie Muzykologii w charakterze nauczyciela akademickiego obronił doktorat w 2010 roku na podstawie rozprawy Tradycje muzyczne społeczności Śląska Opolskiego. Przekaz ludności osiadłej a napływowej, napisanej pod kierunkiem prof. Anny Czekanowskiej-Kuklińskiej. Począwszy od 1999 roku prowadzi samodzielne i we współpracy z ośrodkami badawczymi w Polsce oraz na świecie eksploracje terenowe społeczności rdzennych w kierunku tradycyjnego materiału muzycznego w regionach: Opolszczyzna, Podlasie, Lubelszczyzna, Huculszczyzna (Ukraina), Śląscy Teksańczycy (Stany Zjednoczone). Od roku 2012 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Opolskim. Jest między innymi współautorem publikacji: Wybór pieśni i nabożeństw na chwałę Bożą i pożytek ludzi pobożnych wybrany i do druku podany (Lublin 2009), w latach 2009–2011 współredaktorem kwartalnika Muzyka w Liturgii, współautorem wydań dźwiękowych archiwaliów AMFR w Lublinie, uhonorowanych między innymi wyróżnieniem w konkursie Folkowy fonogram roku 2009, także artykułów, głównie o tematyce etnomuzykologicznej. Bierze udział w projektach badawczych i popularyzatorskich, takich jak Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały. Podlasie, finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, wystawa Śląscy Teksańczycy wczoraj i dziś (WWW.slask-texas.org) i innych. Prowadzi regularną działalność koncertową jako muzyk-instrumentalista oraz w ramach kameralnego zespołu wokalnego, którego jest założycielem i dyrygentem.

 

ks. F. Koenig Koloratka

Ks. dr Franciszek Koenig (ur. 1966 r.); kapłan diecezji gliwickiej, absolwent teologii w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach (1991, magisterium na PAT w Krakowie; licencjat na ATK w Warszawie) oraz muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2004, specjalizacja w zakresie instrumentologii). W roku 2000 obronił doktorat z teologii biblijnej na Uniwersytecie Opolskim na podstawie pracy pt. Odnowa praktyki „lectio divina” po Soborze Watykańskim II napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Andrzeja Sebastiana Jasińskiego OFM. Owocem napisanej dysertacji oraz poszerzonych badań w tym zakresie stała się pozycja książkowa pt. Odnowa praktyki „lectio divina” wydana przez Wydawnictwo WT UO w Opolu (OBT 62) w roku 2003. W latach 2004–2014 pełnił funkcję referenta ds. muzyki kościelnej w Kurii Diecezjalnej w Gliwicach oraz był wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej i nauczycielem w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej II stopnia w Gliwicach. W roku akademickim 2010/2011 rozpoczął wykłady zlecone na WT UO w Opolu na kierunku – muzykologia. Od roku 2011 jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego na WT UO w Opolu. Zainteresowania naukowe obejmują budownictwo organowe na Śląsku oraz zagadnienia dotyczące muzyki kościelnej, a w szczególności prawodawstwa muzyczno-liturgicznego. W roku akademickim 2014/2015 przebywał na stypendium naukowym w Ratyzbonie (Regensburg, Niemcy). Owocem podejmowanych badań jest m.in. publikacja książka Organy katedry gliwickiej (Gliwice 2008). Oprócz tego jest autorem jednej pozycji zbiorowej, kilkudziesięciu artykułów naukowych, artykułów popularnonaukowych, kilka recenzji i opisów bibliograficznych.